DOMY LIČARTOVCE Domy Ličartovce
DOMY LIČARTOVCE Domy Ličartovce
DOMY LIČARTOVCE DOMY LIČARTOVCE
Vyhľadávanie
V ponuke je 71 nehnuteľností.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou KING REAL s.r.o., Zápotockého 1, 080 01 Prešov, IČO: 46 236 023 (ďalej len „spoločnosť KING REAL“).

 • Realitnou kanceláriou KING REAL sa rozumie fyzická či právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou KING REAL zmluvne oprávnená k využívaniu systému KING REAL.

 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária KING REAL poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou KING REAL sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") u príslušnej realitnej kancelárie KING REAL.

 • Príslušná realitná kancelária KING REAL spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti KING REAL www.kingreal.sk .

 • Reklamácia bude príslušnou realitnou kanceláriou KING REAL vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária KING REAL s klientom písomne nedohodne inak.

 • Reklamáciu môže realitná kancelária KING REAL uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

 • Pokiaľ realitná kancelária KING REAL uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane realitnej kancelárie KING REAL nebude možné nežiadúci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.

 • Pokiaľ realitná kancelária KING REAL uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Spoločnosť KING REAL vyhodnotí reklamáciu a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušného realitného makléra aby urobil nápravu.

 • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária KING REAL dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

 • Realitná kancelária KING REAL zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01 2015. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou KING REAL.

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

 

NEHNUTEĽNOSŤ ZAZMLUVNENÁ POD ID: …...........................

 

Ide o rezerváciu / zmluvu o sprostredkovaní predaja / zmluvu o sprostredkovaní prenájmu

 

maklér, ktorý zastupoval obchodný prípad

Meno a priezvisko:

tel.:

email.:

pobočka:

 

popis reklamácie:

 

 

 

V …......................................, dňa ….................... ….............................................

podpis makléra

 

 

reklamáciu podáva klient:

Meno a priezvisko:

trvalé bydlisko:

tel.:

email:

adresa a druh rezervovanej / predávanej / prenajímanej nehnuteľnosti:

 

 

popis reklamácie:

 

 

 

V …...................................... , dňa ….................... ….............................................

podpis klienta

 

 

Reklamačný poriadok

 


Novinky a aktuality

COVID-19 COVID-19 Na základe opatrení vlády v rámci postupného otvárania prevádzok v 1. fáze pre...
Druhá novinka Nehnuteľnosť  za dobrú cenu viete predať aj za týždeň.  ...
Prvá novinka „ City do biznisu nepatria... „ Celý náš život je...